نوشته‌ها

آیا می توان در تصادف دیه صدمه و فوت را توامان گرفت؟