دیه وکیل بیمه در مشهد سقف تعهدات بیمه

نگاهی به تعهدات بیمه و مسولیت راننده در فروض گوناگون تصادفات

قوانین موجر و مستاجر

تفاوت قانون موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶

  بررسی چند تفاوت مهم قانون  ۵۶ و ۷۶ با توجه به قوانین موجر و مستاجر و این موضوع که بارها برای عزیزان پیش آمده که به علت عدم آگاهی اشان اطلاع نداشتند که قراردادی که برای اجاره ملکی منعقد کردند از بین قانون مدنی و قوانین مختص اجاره  شامل کدام قانون است لازم دانستیم […]